H4 to H1 low and H1 high beam

H4 to H1 low and H1 high euro style